Еко-лагер в Странджа 5

Eco camp in Strandja 5 /Организатор - СНЦ Зелена Странджа

Сдружение Зелена Странджа организира палатков еко-лагер в Странджа за деца от 7 до 14 г. с осигурен транспорт от Бургас и обратно по случай Денят на детето.
Лагерът е част от дейността на сдружението по проект MARLENA BSB 139.
Децата ще имат възможност да участват в спортни и образователни игри сред природата, да придобият нови знания за опазването на околната среда, историята и планинарството.
За да се включат в лагера, желаещите деца трябва да отговорят правилно на
НАШИЯ ВЪПРОСНИК- можете да го попълните он-лайн, на хартия или да бъдете изпитани устно по телефона :
docs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSegFZxFitLvY3jeDM93DRwCAPm7tT6Ua7o0r_dV6Kie-pGKsw%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26fbclid%3DIwAR1SRHDm5VIPdWdDurhh7LXoXkzKmgKi7KTgJHFSs3NRFZrqJTLUCBsoqkA&h=AT20ftuYQGdE8-QrA7DDPxr1wlpmOrjjftjrtG5xOi3POBb61rkJkSTAQY29ZFzLLtgM9vYL2Mo5BTV60JjUl-s_F-WbMAVvj6YVMEV2QCJsmIbyCzbJHXd85eyKw12iDw
Ето и пълната програма на лагера:
29 август /Четвъртък/:
9.00 - Тръгване от паркинга на Вардар в Бургас;
10.30 – Беседа за Илинденско-Преображенското въстание, посещение на историческия музей;
12.00 - Обяд - осигурен от организаторите;
14.00- Еко поход в Странджа с почистване на отпадъци
17.00- Устройване на палатков лагер в м. Петрова нива, приготвяне на лагерен огън и вечеря под звездите;
Беседа - "Защо не трябва да си изхвърляме боклука сред природата?"
19.00 Вечеря край лагерния огън

ВТОРИ ДЕН: 30 август /Петък/
7.30 – Ставане, измиване, събиране на багаж;
8.00 – Закуска;
9.00 -Изграждане и преминаване по въжен тролей, стрелба с лък;
12.00 - Обяд - осигурен от организаторите;
13.30 - Демонстрация по оказване на първа помощ, транспортиране на пострадал с подръчни материали; ориентиране с компас
14.00- Представяне на проект MARLENA и платформата www.marlenablacksea.eu
15.00- Разглобяване на палатки, почистване на лагера
16.00 – Отпътуване за Бургас;
17.00 – Пристигане в Бургас на паркинга.


Green Strandja Association organizes a eco-camp in Strandzha for children from 7 to 14 years of age with a transport from Burgas and back on the occasion of the Day of the Child.
The camp is part of the MARLENA BSB 139 Project.
Children will have the opportunity to participate in sports and educational games in the wild, to acquire new knowledge about the environment, history and mountaineering.
In order to get involved in the camp, those the children who are interested must answer to OUR QUESTIONNAIRE correctly in attached on line form, on paper or oral exam :).
docs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSegFZxFitLvY3jeDM93DRwCAPm7tT6Ua7o0r_dV6Kie-GKsw%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26fbclid%3DIwAR1SRHDm5VIPdWdDurhh7LXoXkzKmgKi7KTgJHFSs3NRFZrqJTLUCBsoqkA&h=AT20ftuYQGdE8-QrA7DDPxr1wlpmOrjjftjrtG5xOi3POBb61rkJkSTAQY29ZFzLLtgM9vYL2Mo5BTV60JjUl-s_F-WbMAVvj6YVMEV2QCJsmIbyCzbJHXd85eyKw12iDw

Here is the complete program of the camp:
August 29
9.00 - Departure from the parking Vardar in Burgas;
10-12.00 - Talk about the Ilinden-Preobrazhenie Uprising, a visit to the Historical Museum;
12.00- Lunch
14.00 – Eco-tour to the Veleka River with an action of cleaning of waste from the forest
17.00 - Settlement of camp camp in Petrova niva, preparation of camp fire and dinner under the stars;
Talk - "Why do not we have to throw our garbage out of nature?"

SECOND DAY: August 30
7.30 - Getting, washing, luggage;
8.00 - Preparation of breakfast – sandwiches and traditional snacks / products will be provided /;
9.00 - Construction and crossing by cable trolley, archery;
12.00 - Lunch - provided by the organizers;
13.30 - Demonstration of first aid, transportation of a victim with handy materials;
14.00 – Presentation of MARLENA project and www.marlenablacksea.eu;
15.00- Dismanting tents, cleaning the camp
16.00 - Departure to Bourgas;
17.00 - Arrival in Burgas in the parking .

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: 0898579951
e-mail:

публикувано на: 2019-08-26
календар на събитията

ДокументиБюлетин