Почистване на Ченгене скеле по проект MARLENA

CLEANING OF CHENGENE SKELE ORGANIZED UNDER MARLENA PROJECT /Организатор - СНЦ Зелена Странджа

Почистване на Ченгене скеле по проект MARLENA
Акцията ще се проведе на 13 Септември (петък). Всички, които искат да отделят един следобед, за да направят нещо добро и да допринесат за превръщането на "Ченгене скеле" в по-чисто и красиво място от нашата природа, са добре дошли.
Организаторите очакват всички желаещи на 13-ти септември (петък) в 17:00 часа на паркинга на магазин Била на Трапезица, откъдето ще тръгне автобус за защитена местност "Ченгене скеле". Връщането в Бургас е насрочено за 20:00 часа.
Осигурени са необходимите чували и ръкавици за почистването, както и храна и напитки за участниците. От тях се иска да се заредят с добро настроение и желание за работа.
Заливът "Ченгене скеле", който е част от защитената местност, е силно чувствителен към замърсявания. Това е място, където морето изхвърля голяма част от боклуците, попаднали в него. Там са установени 180 вида птици от 423 вида, познати за страната ни. Тук се среща и застрашеният от изчезване в световен мащаб малък корморан. Районът може да се превърне в една по-привлекателна територия с общите усилия на всички ни.
Защитената местност е също така обиталище на блестящия ибис, както и на още един световно застрашен вид, изключително рядък за нашата природа - тънкоклюният свирец.


Action will be held on Septemberber 13th (Friday). All who wish to devote one of their afternoons to do something good and to contribute to turning Chengene Skele into a clean and beautiful place are welcome. Organizers will expect everyone, who wants to join the initiative, on September 13th (Friday) at 17:00 on the Bila parking. A bus to Chengene Scele will be provided. Returning in Bourgas is scheduled for 20:00.
The organizers will provide bags and cleaning gloves as well as food and beverages for participants. They are only asked to bring with them good mood and willingness to work.
The Bay of Chengene Scele, which is part of the protected area, is highly sensitive to pollution. This is a place where the sea discards much of the rubbish in it. There are 180 species of birds there out of 423 species known in our country. Here can be found the threatened to distinguish pygmy cormorant. The area may become a more attractive territory with a joint effort of us all.
The protected area is also the abode of glossy ibis, and one more globally threatened species, extremely rare for nature - Numenius tenuirostris.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-09-10

последна промяна(last update):2019-09-11
календар на събитията

ДокументиБюлетин