Почистване на защитена местност Изворска река по проект MARLENA

Cleaning of the protected area Izvorska Reka under the MARLENA project /Организатор - СНЦ Зелена Странджа

Акцията ще се проведе на 14 Септември (събота).
Ако искате да отделите един ден, за да направите нещо добро и да допринесете за превръщането на защитена местност Изворска река в по-чисто и красиво място, сте добре дошли.
Организаторите очакват желаещите на 14-ти октомври (събота) в 10:00 часа на паркинга на магазин Била на Трапезица, откъдето ще тръгне автобус за защитена местност Устието на река Изворска. Връщането в Бургас е насрочено за 16:30 часа. Акцията ще премине под формата на поход по време , на който ще се почистят замърсените места, ще се изнесат боклуците.
По проект MARLENA се осигуряват необходимите чували и ръкавици за почистването, както и храна и напитки за участниците, транспорт за първите 20, които се зашишат. От Вас се иска да се заредите с добро настроение и желание за работа.
Река Изворска е богата на риба, но в защитената местност риболовът е забранен. Мястото е подходящо за посещение на организирани групи и индивидуални туристи. За да не пречат на птиците и другите обитатели на защитената територия изградените две беседки с маси и пейки са поставени на брега на язовир Мандра точно срещу защитената територия.
Къде се намира?
Мястото от маршрута е на самия бряг на язовир Мандра, в който се влива река Изворска.
До там се стига и с личен автомобил – маршрутите са два. Единият през село Маринка. За да стигнете до Маринка от Бургас трябва да поемете в посока Малко Търново. Когато стигнете до село Маринка поемате в посока на следващото село Димчево. Малко преди него и преди моста вдясно се намира брега на Мандра, където ще намерите две беседки за отдих. Ориентирайте се по табелите поставени на пътя. След това място вляво се намира и разклонение – черен път, който ще ви отведе на място с хубава гледка към устието на реката. Вторият предполага да минете през квартал Меден рудник в посока село Твърдица. Тогава отново следвате табелите за село Димчево и след като преминете през това населено място поемете към Маринка, за да видите мястото за пикник, но този път от лявата страна на пътя;
От нас можете да получите ръкавици и чували за почистване.


The action will take place on September 14 (Saturday).
If you want to take a day out to do something good and contribute to making the Izvorska reka protected area a cleaner and more beautiful place, you are welcome.
The organizers are expecting those who want to leave on 14 October (Saturday) at 10:00 pm in the parking lot Bila store situated in Trapezitsa area, from where a bus will depart for the Protected Area Izvorska reka. The return to Burgas is scheduled for 4:30 pm. The action will be implemted as a tour during which the contaminated sites will be cleaned, the garbage will be removed.
The MARLENA project provides the necessary sacks and gloves for cleaning, as well as food and drink for participants, transportation for the first 20 to be sewn. You are asked to recharge with a good mood and a willingness to work.
The Izvorska River is rich in fish, but fishing is prohibited in the protected area. The place is suitable for visiting organized groups and individual tourists. In order not to interfere with the birds and other inhabitants of the protected area, two arbors with tables and benches were erected on the shore of the Mandra Dam directly opposite the protected area.
The location of the route is on the very shore of the Mandra Dam, into which the Izvorska River flows. It is reached by: bus or car and there are two routes. One through the village of Marinka. To get to Marinka from Burgas you have to take the direction of Malko Turnovo. When you reach the village of Marinka you take the direction of the next village of Dimchevo. Just before it and before the bridge on the right is the shore of Mandra, where you will find two arbors for relaxation. Orient yourself on the road signs. Then there is a fork in the left, a dirt road that will take you to a place with a nice view of the mouth of the river. The second one suggests that you pass through the Meden Rudnik quarter towards the village of Tvarditsa. Then again follow the signs for the village of Dimchevo and after passing through this settlement take to Marinka to see the picnic spot, but this time on the left side of the road. We will provide you with sacs and gloves for cleaning.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: marlena.blacksea@gmail.com
Уеб сайт: Почистване на защитена местност Изворска река по проект MARLENA

публикувано на: 2019-09-10

последна промяна(last update):2019-09-10
календар на събитията

ДокументиБюлетин