ИНОВАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС

INNOVATIVE DATABASE FOR MARINE LITTER POLLUTION OF THE BLACK SEA WILL BE PRESENTED IN BURGAS /Организатор - Via Pontica Foundation

ИНОВАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС
На 25 септември 2019 г. в експозиционен център „Флора“ в гр. Бургас ще бъде представена иновативна онлайн платформа, която предоставя данни за теченията на Черно море и замърсяването с твърди отпадъци. Платформата е разработена така, че в нея да могат да бъдат добавяни данни както от научни организации, така и от отделни граждани, които са наблюдавали отпадъци. Системата ще позволи проследяване на замърсяването с твърди отпадъци по един по-пълен и достъпен начин и ще подпомогне както научните изследвания в областта, така и доброволческата дейност по почистване на Черно море. Платформата е разработена от екипа по проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 RedMarLitter), в който водещият партньор Фондация «Виа Понтика» си партнира с община Бургас и два университета – «Овидиус» от Констанца, Румъния и Държавния университет на Тбилиси, Грузия и обхваща данни от трите държави. Впоследствие се очаква тя да бъде допълнена и с данни от другите държави от Черноморския басейн.
Представянето на онлайн базата данни е част от втората мониторингова среща по проект BSB552 RedMarLitter, която ще се проведе в периода 24-26 септември 2019 г.
Проектът се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.
В допълнение към текущите процедури по проекта, заинтересованите групи и подизпълнителите, ангажирани в проект RedMarLitter ще имат възможност да се включат в мониторингова кампания. В синхрон с досегашния нестандартен подход на 25 септември 2019 от 10 часа на плажа северно от Бургаски солници, съвместно с Висше военноморско училище, ВВМУ-Варна ще бъде демонстрирана работа на терен и презентация на техники и методи на провеждане на кампания за мониторинг. Мероприятието ще продължи с презентационен панел в Експозиционен център „Флора“, Бургас, където в отворени дискусии експерти и партньори ще имат възможност да обменят знания във връзка с напредъка по заложените дейности и представяне на създадената компютърно моделирана платформа за следене на морски отпадъци.
Данни за връзка за допълнителна информация:
Ана Янчева
Координатор на проекта
моб.тел: +359 899 840 138
e-mail: ayancheva@viapontica.org


On September 25, 2019, an innovative online platform providing data on the Black Sea currents and marine litter pollution will be presented at the Flora Exposition Center in Burgas. The platform is designed so that data can be added to it by both scientific organizations and individual citizens who have monitored the waste. The system will enable the marine litter pollution to be tracked in a more complete and accessible way and will support both the research in the area and volunteering for the Black Sea.
The platform was developed by the team under the project “Innovative techniques and methods for reducing marine litter in the Black Sea coastal areas” (BSB552 RedMarLitter), in which the leading partner, Via Pontica Foundation, teams with the Municipality of Burgas and two universities – “Ovidius” from Constanta, Romania and Tbilisi State University, Georgia and covers data from the three countries. Subsequently, it is expected to be supplemented by data from other Black Sea countries.
The presentation of the online database is part of the second monitoring meeting on the project BSB552 RedMarLitter, which will be held from 24-26 September 2019.
The project is implemented by priority 2.2. “Awareness Raising and Joint Actions for Reducing River and Marine Litter”, Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2014-2020”.
In addition to the ongoing project procedures, representatives from all stakeholder groups will have the opportunity to participate in a monitoring campaign. In line with the current non-standard approach on September 25, 2019 starting at 10 am on the beach north of Burgas Salt Lakes, in collaboration with the Naval Academy “N. Y. Vaptsarov” will be demonstrated on-site work and presentation of techniques and methods of conducting a monitoring campaign.

The event will continue with a presentation panel at the Flora Exhibition Center, Burgas, where in open discussions the experts and partners will have the opportunity to exchange knowledge in connection with the progress of the planned activities and the presentation of the created computer-based platform for marine waste monitoring.

Contact details for more information:
Anna Yancheva
Project Coordinator
Mobile: +359 899 840 138
Email: ayancheva@viapontica.org

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-09-22
календар на събитията

ДокументиБюлетин