„Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс

“Ecopower” competition for the most interesting comic book /Организатор -

„Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс
Тема: Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда

В синхрон с дейността на фондацията като част от националния координационен център на CEPA в България

Условия за участие: Всеки индивидуален участник, клуб или клас представя завършен сюжет в 2 анимирани страници

Развихрете своето въображение и очакваме вашите закачливи и нестандартни предложения за супергерои в тяхната споделена грижа за природата!

Награден фонд: Предметни награди очакват първите три места, като победителят получава и безплатно посещение на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

Краен срок за представяне на готовите творби: 20 Януари 2020г.

Комиксите се изпращат на адрес: ayancheva@viapontica.org

Бележки: Няма ограничение в броя на участниците, които се представят с една творба. Не се допуска плагиатство под никаква форма.

“Ecopower” competition for the most interesting comic book
Topic: Superheroes in Wetlands and the Environment conservation

In line with the Foundation’s activities as part of the CEPA National Focal Point in Bulgaria

Eligibility: Each individual participant, club or class presents a completed story in 2 animated pages

Spread your imagination and look forward to your catchy and offbeat suggestions for superheroes in their shared nature care!

Prize Fund: Subject prizes await the first three places, with the winner also receiving a free visit to Ecopark for Biodiversity and Alternative Tourism “Vaya”

Deadline for submission of finished works: January 20, 2020
Comics are sent to: ayancheva@viapontica.org

Notes: There is no limit to the number of participants presenting with one work. Plagiarism in any form is not permitted.

For more information, please follow us at:

Публикувано от: Support Marlena

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:
Уеб сайт: „Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс

публикувано на: 2020-01-06
календар на събитията

ДокументиБюлетин