Замърсявания в района на Атанасовско езеро

Pollutions in the area of Atanasovsko lake /
Организатор -

Замърсявания в района на Атанасовско езеро в района около солниците, покрай железопътните линии и в района на укритието за наблюдение на птици около канала бяха идентифицираме през април 2020.
Удоволствието от прекрасната гледка, която предлага Атанасовско езеро значително се намаля от натрупаните боклуци- основно битови и отпадъци от рибари покрай канала в района на укритието за наблюдение на птици.
В условията на пандемията от Covid -19 , това е едно от местата около Бургас в които има условия да подишате свеж въздух и да се усамотите.
Пазете ги чисти!
АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – УКРИТИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ
Укритието се намира в рамките на гр. Бургас на западния бряг на Атанасовско езеро, в близост до кръговото движение и бензиностанция Лукойл на изхода на града за Поморие.
Лесно достъпно пеша, с велосипед и с автомобил. Пред Укритието има обособен паркинг, велоалея, която го свързва с Морската градина (но отгоре покрай главния път) и с центъра на града. Единствено няма близка спирка на градския транспорт (може да се стигне с автобус 211 – последната спирка и оттам 20 мин. пеша).
АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – УКРИТИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ
Опазване
Укритието е разположено в района на Защитена местност „Бургаски солници” (бившата буферна зона на резерват „Атанасовско езеро”).
Документи за обявяване: Заповед № РД-418 от 18.06.2007
Режим на дейности:
1.Забранява се строителството на сгради и пътища, с изключение на разширението на пътя Бургас-Поморие;
2.Забранява се разкриване на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3.Забранява се създаването на лични и помощни стопанства за домашни животни;
4.Забранява се ловуване, гърмене и използването на водоемите за развъждане на диви и домашни животни;
5.Забранява се събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците;
6.Забранява се засипването на крайбрежната езерна ивица;
7.Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
8.Разрешава се пашата на домашни животни с изключение на свине;
9.Разрешава се осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават екологичните условия в резервата;
10.Разрешава се изграждането на база за научни изследвания и за стопанисване на резервата;
11.Разрешава се изграждането на парк „Езеро” в южната част на езерото.
Припокриване: защитена зона (ЗЗ) по Директивата за птиците: Атанасовско езеро

Описание на мястото
Повечето хора, които пътуват по пътя Бургас - Варна, не обръщат внимание на обширните водни площи от двете му страни на север от Бургас. Те едва ли знаят, че минават покрай най-богатото на птици място в България. Но това изключително орнитологично разнообразие е привлякло вниманието на естествоизпитателите още през миналия век.
Атанасовското езеро е разположено на 4 км североизточно от Бургас и представлява плитка свръхсолена лагуна, свързана с околните солени блата, система от канали, обрасли с блатна растителност, кристализатори, заобиколени от дига и сладководен канал. Разделено е на две части от пътя Бургас - Варна, северна и южна. Езерото е дълго близо 9 км, широко 4.3 км, а площта му е около 17 кв.км. То е разположено на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо. Средната му дълбочина е 30 см. Разположено е на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо, но през последните десетилетия в резервата няма изчезнали видове, въпреки негативните фактори, които му влияят.
Резерватът основно се използва за нуждите на солодобива и за запазване на изключителното му биоразнообразие. Солниците тук съществуват от 1906 г., когато езерото е било дадено на концесия за 30 г. на фирмата „Атанас Илиев и сие” именно за строеж на солници, които са били изоставени по време на Първата световна война, въпреки започналия им строеж. Наводненията, вятърът и дъждовете разрушили валовете и дигите. Едва през 1921 г. езерото се преотстъпва отново, този път на германското акционерно дружество „Гларус”, което значително разширява площта и през 1934 г., т. нар. „северни солници”, сегашната резерватна територия, дават първата си продукция. След 9.09.1944 г. създаденото държавно солодобивно предприятие е експлоатирало солниците без прекъсване, докато през 1973 г. 170 ха от северната част са били обявени за защитена местност, а на 12.08.1980 г. са обявени за природен резерват със заповед на Комитета за опазване на природната среда.
И сега на територията на резервата са разположени изпарителите на “Черноморски солници” АД, чиято основна дейност е добивът на морска сол. Добивът на сол се извършва по примитивен начин, който е напълно щадящ и не влияе отрицателно на обитателите на резервата. Напротив това е един от добрите примери когато човешката дейност не само, че не вреди, а напротив подпомага условията за съществуване на редица видове в природата. Атанасовско езеро е прекатегоризиран в поддържан резерват от 1999 г. съгласно закона за защитените територии.
Поддържаният резерват „Атанасовско езеро” е обявен за Рамсарско място на 28.11. 1984 г. Първоначално обявената площ от 1 050 ха (10.5 кв. км) е била увеличена до 1 404 ха ( 14.4 кв. км) през 2002 г. Северната част е със статут на поддържан резерват, а южната е негова буферна зона, но от 2007 г. е прекатегоризирана в защитена местност „Бургаски солници”. То е и защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
В района на Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от приблизително 423 вида, срещащи се на територията на цялата страна), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени: къдроглав пеликан, малък корморан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, тънкоклюн свирец, ливаден дърдавец, белоока потапница. 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение.
През летните месеци басейните са изпълнени с дъждосвирцови - кокилобегачи, саблеклюни, водобегачи, брегобегачи, както и с чайки и рибарки. Най-многочислени са колониите на саблеклюните, кокилобегачите, малките и гривестите рибарки. Блатната лястовица (кафявокрил огърличник) е символът на резервата. Това е единственото място, където се размножава гривестата рибарка, малката черноглава чайка и дебелоклюната рибарка. В езерото гнезди преобладаващата част от българската популация на саблеклюна и на морския дъждосвирец.
Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовското езеро е място с международно значение за концентриране на зимуващи водолюбиви птици, сред които бял ангъч, фиш, шилоопашата патица, зеленоглава патица, къдроглав пеликан, голяма белочела гъска.
Най-привлекателна за наблюдение е есенната миграция на птиците над Атанасовското езеро. То се намира на прелетния път Via Pontica и е типично място с тесен фронт на миграция за значителна част от прелетните птици от Северна, Източна и Централна Европа. Това е мястото с най-голяма концентрация по време на миграция на розовия пеликан, къдроглавия пеликан, тръстиковия блатар, вечерната ветрушка и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел. Заедно с останалите бургаски езера е едно от най-благоприятните места за нощуване на пеликаните и щъркелите между делтата на Дунав и Босфора. По време на прелет е установяван и изключително редкият световно застрашен вид - тънкоклюния свирец.
Флората на резервата е представена от водолюбиви и крайбрежни видове. Езерото е заобиколено от тръстикови масиви, които дават убежище на многобройни обитатели. Установени са повече от 250 вида висши растения. Многобройни участъци са обрасли в различна степен с европейска солянка. Около езерото съществуват малки сладководни блата, мочурливи ливади, както и система от обрасли с блатна растителност канали и сухи терени с преобладаване на полски пелин, луковична ливадина, пасищен райграс и др. Шест вида висши растения са включени в Червената книга на България. Наред с блатния ирис, гърлицата и мерендерата, тук се срещат и множество орхидеи. Най-интересен техен представител е птичето гнездо. Тя е почти безцветна, понеже е безхлорофилен вид, а корените й са така оплетени, че наподобяват птиче гнездо, откъдето е дошло и името й. Друг интересен вид е пърчовката. На английски името й означава орхидея-гущер, тъй като всеки цвят има дълга и тънка устна и прилича на дребно гущерче. През пролетта често срещан вид е Маймунската орхидея – всяко цветче наподобява миниатюрна маймунка. Всички диворастящи орхидеи у нас имат определен природозащитен статус - едни са включени в ЧКБ, а други - в различни международни конвенции.
В резервата се срещат 17 вида риби, по-голямата част от които са включени в Червената книга на България като застрашени (кавказко попче, триигла бодливка, деветигла бодливка и др.). Повечето от тях, поради малките си размери не представляват стопански интерес за човека, но високата им численост е предпоставка за голямо разнообразие от рибоядни птици.
Бозайниците са представени от 12 вида гризачи, 5 вида насекомоядни и 6 вида прилепи.
Особен интерес за опазване на видовото разнообразие представляват най-малкият бозайник на планетата - етруската земеровка, полевката на Гюнтер, европейският лалугер, видрата. Срещат се още невестулка, лисица, дива свиня и чакал.
Гръбначните животни, особено птиците са пряко зависими от специфичните безгръбначни, които обитават езерото. С най-голямо значение е артемията, солнично раче, което е важен хранителен ресурс за водолюбивите птици. Тук е единственото й значимо местообитание.
Укритието за наблюдение на птици в Атанасовско езеро е построено 2001 г. благодарение на Министерството на околната среда и водите и Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието с финансовата помощ на Националния доверителен екофонд. Построено е по английски модел и представлява ниска, едноетажна зелена къща, съобразена с всички съвременни изисквания за такъв тип съоръжения, оборудвано е с необходимата техника за наблюдение на птици, разполага с информационни табла за видовете и рекламни материали, има специално изградени за наблюдение прозорци, които позволяват оптимално наблюдение на птиците отпред в басейните, докато се хранят или почиват. В РИОСВ Бургас има компетентни експерти, които го обслужват (понастоящем отваря само по заявка).
Предстои обновяване на инфраструктурата около сградата на укритието – параван с дължина 4 м за наблюдение в неработно време от лявата и дясната страна на укритието, пейки, възстановяване на шестоъгълната беседка с плътен покрив и места за сядане пред укритието, поставяне на информационни табели и др.
Тук могат да се наблюдават редки и защитени видове птици – през зимата почиващи патици, потапници, къдроглави пеликани. През лятото саблеклюни, рибарки, чайки, кокилобегачи. Различни са наблюденията през отделните сезони, както и в отделните части на деня - сутрин и следобед.
Ценено място за посещение от наши и чуждестранни орнитолози и други експерти. Укритието се стопанисва от РИОСВ Бургас и за да се посети е нужно предварително обаждане на тел. 056/813 207. Входът е свободен.

Препратки/Линкове/Източници
Архив БШПОБ/БФБ
Регистър на защитените територии и защитените зони в България, МОСВ
www.riosvbs.unacs.bg
https://greencorridors.burgas.bg/


ATANASOVSKO LAKE – HIDE FOR BIRD WATCHING
The Hide is within the territory of Burgas, on the western shoreof the lake, near the roundabout and Lukoil gas station at the exit of the city in the direction of Town of Pomorie.
It is easily accessible on foot, by bicycle and by car. In front of the Hide there is a car park, a bicycle lane which connects it with the Sea Garden (but alongside the main road up above) and the city center. The only disadvantage is that there is no bus stop nearby (The shelter can be reached by bus N 211. Get off at the last bus stop and the shelter is 20 minutes away on foot).

Coordinates: 42 31 52.41” N, 27 28 16.04” E 2 m above sea level

ATANASOVSKO LAKE – HIDE FOR BIRD WATCHING
PRESERVATION
The Hide is located near Burgas Salt Works Protected Area (the former buffer zone of Atanasovsko Lake Reserve).
Documents declaring it a Nature Reserve: Order № RD-418 of 18.06.2007
Mode of activities:
Prohibited: construction of buildings and roads, except the extension of the road Burgas-Pomorie;
Prohibited: opening of pits and quarries, altering the water regime, pollution by chemicals, industrial and domestic waste;
Prohibited: setting up of private farms and auxiliary shelters for livestock;
Prohibited: hunting, shooting and using the water basins for breeding wild or domestic animals;
Prohibited: collecting eggs and destroying birds nests;
Prohibited: filling up of the coastal area of the lake;
Allowed: tilling of agricultural land;
Allowed: grazing of livestock except pigs;
Allowed: production of salt and extraction of mud without destroying the environmental conditions in the reserve;
Allowed: setting up of a base for research and maintenance of the reserve;
Allowed: building of Ezero Park to the south of the lake.
Overlap: Protected zone (PZ) under the Birds Directive: Atanasovsko Lak.

AREA DESCRIPTIONS
Most people who travel along the road Burgas – Varna, ignore the vast water areas on both sides of the road north of Burgas. They hardly know that they pass by a place that hosts the largest number of birds in Bulgaria. But this extraordinary ornithological diversity attracted the attention of the naturalists as early as the last century.

Atanasovsko Lake is located 4 km northeast of Burgas and is a shallow supersalty lagoon connected to the surrounding salt marshes, a system of canals overgrown with marsh vegetation, salt crystallizers surrounded by a dike, and a freshwater canal. It is divided into two parts – north and south – by the road Burgas – Varna. The lake is approximately 9 km long, 4.3 km wide and its area is about 17 sq. km. It lies 1.5 meters below sea level which makes it highly vulnerable but during the last few decades there have been no extinct species, despite the negative factors affecting it. Its average depth is 30 cm.
The Reserve is mainly used for salt production and to preserve its exceptional biodiversity. The salt-works have been here since 1906 when "Atanas Iliev & Co." company was granted a concession on the lake for 30 years, namely for the construction of salt pans which were abandoned during the First World War, although their construction had already begun. Flooding, wind and rain destroyed the shafts and dikes. It was not until 1921 that the lake was reassigned again, this time to the German stock company "Glarus", which considerably expanded the area and in 1934, the so-called "north salt-works", the current territory of the reserve, yielded their first production. After 9.09.1944, the state enterprise for salt production continuously exploited the salt-works until 1973 when 170 hectares of the northern part were declared a protected area, and on 12.08.1980, were declared a nature reserve by order of the Committee for Environmental Protection.
Nowadays on the territory of the reserve there are still the evaporators of the "Black Sea Salt Works JSC whose principal activity is salt extraction of. The extraction of salt is done in a primitive way that is completely environmentally friendly and does not have a negative impact on the dwellers of the reserve. On the contrary, it is one of the good examples of how human activities not only do not harm, but rather support the maintenance of the living conditions of many species in nature. Atanasovsko Lake was categorized as a Managed Reserve in 1999 under the Law on Protected Areas.
- Atanasovsko Lake Managed Reserve was declared a Ramsar site on 28.11.1984. Initially the area was 1050 hectares (10.5 square kilometers) but it was increased to 1404 hectares (14.4 square kilometers) in 2002. The northern part has a - Reserve status, and the southern part is its Buffer zone, but as of 2007 it has the status of protected area called Burgas Salt Works. It is a protected area in the European Ecological Network Natura 2000.
In the region of Atanasovsko Lake there are 316 bird species (of approximately 423 species found throughout the whole country) that migrate, winter or nest in the reserve. Of these, 14 are globally endangered: Dalmatian Pelican, Pygmy Cormorant, Red-Breasted Goose, Lesser White-fronted Goose, Curlew, Corncrake, Ferruginus Duck. 83 species are listed in the Red Book of Bulgaria, and 170 species are of a European conservation importance.
During the summer months the basins are full of plovers – Stilts, Avocets, Sandpipers, Golden Plovers, as well as with gulls and terns. The most numerous are the colonies of avocets, stilts, Small and Sandwich Terns. Collared Pratincole (Glareola pratincola) is the symbol of the reserve. This is the only place where the sandwich tern, black-headed gull and little tern calandra multiply. Most of the Bulgarian population of avocets and Kentish plovers nest in the lake.
Since it does not freeze in winter, Atanasovsko Lake is a place of international importance for wintering water birds including shelducks, sheets, northern pintails, mallards, Dalmatian pelicans, white-fronted geese.

Most attractive for bird watching is the autumn migration of birds over Atanasovsko Lake. The lake is located on the migratory route Via Pontica and is a specific place with a migration bottleneck for most migratory birds from Northern, Central and Eastern Europe. This is the place with the highest concentration during migration of white pelican, Dalmatian pelicans, marsh harriers, red-footed falcons, and the second highest concentration of (after the Bosphorus) of lesser spotted eagles. Together with the other Burgas Lakes it is one of the most favorable places for spending the night for pelicans and storks between the Danube Delta and the Bosphorus. During the passage of birds the extremely rare and globally endangered species – slender-billed curlew – has also been seen.
The flora of the reserve is represented by aquatic and coastal species. The lake is surrounded by reed beds which provide shelter for many creatures. There are more than 250 species of higher plants. Many areas are covered to varying degrees by common glasswort. Around the lake there are small freshwater swamps, marshy meadows as well as a system of canals overgrown with marsh vegetation, and dry land overgrown mainly with sagebrush field, bulbosa, perennial ryegrass and others. Six species of higher plants are included in the Red Book of Bulgaria. Along with the marsh iris, sea pink and Merendera rhodopaea, here you can see many orchids. The most interesting one is the bird nest. It is almost colorless, as it is a non-chlorophyll type and its roots are so entangled that they resemble a birds nest, hence its name. Another interesting species is the parchovka. In English its name is lizard orchid, because each flower has a long and thin lip and looks like a small lizard. In spring a common type of orchid is the monkey pox – each flower resembles a miniature monkey. All wild orchids in this country have a particular protected status – some are included in the Red Book of Bulgari and others – in various international conventions.
The reserve is host to 17 species of fish most of which are included in the Red Book of Bulgaria as endangered (Caucasian goby, three-spined stickleback, nine-spined stickleback, etc.). Because they are small in size, people are not interested in fishing them, but their high number is a prerequisite for a wide variety of fish-eating birds.
Mammals are represented by 12 species of rodents, 5 species of insectivores and 6 species of bats.

Of particular interest for the preservation of biodiversity are the smallest mammals on the planet – the Etruscan shrews, Gunthers voles, the European ground squirrels, and otters. There are also weasels, foxes, wild boars and jackals.

Vertebrates, especially birds, are directly dependent on the specific invertebrates that inhabit the lake. The most important is the Artemia, salt crawfish, which is an important food resource for water birds. Here is its only significant habitat.

The Hide for bird watching in Atanasovsko Lake was built in 2001 thanks to the Ministry of Environment and Water and the Bulgarian-Swiss program for the preservation of biodiversity with the financial aid of the National Trust Eco Fund. It was modeled on an English example and is a low one-storyed green house which complies with all modern requirements for such facilities, equipped with the necessary appliances for bird watching. There are information boards with the types of species and promotional materials, windows specially constructed for bird watching and allowing excellent view of the birds in the basins in front, while they eat or rest. At the Regional Inspectorate of Environment and Water there are experts who maintain it (currently it opens only on request).
Forthcoming is a reconstruction of the infrastructure around the shelter. The following things will be built and done – a 4 meter-long screen on the left and on the right of the shelter for bird watching when the shelter is closed, benches, renovation of the hexagonal gazebo with a solid roof and seats in front of the shelter, information signs, etc.
Here you can watch rare and endangered species: in winter – resting ducks, lesser scaups, Dalmatian pelicans, and in summer – avocets, terns, gulls, stilts. You can watch different birds during the different seasons as well as during the different parts of the day – mornings and afternoons. This is a favorite place for visiting ornithologists and other experts from Bulgaria and from abroad. The shelter is run by Burgas Regional Inspectorate of Environment and Water and if you want to visit it you need to call in advance 056/813 207. Admission is free.

REFERENCES
Archive BSBCP/BBF
Register of protected areas and protected zones in Bulgaria, Ministry of Environment and Water
www.riosvbs.unacs.bg
https://greencorridors.burgas.bg/

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: marlena.blacksea@gmail.com

публикувано на: 2020-05-15

последна промяна(last update):2020-05-15
календар на събитията

ДокументиБюлетин