Замърсени места в района на езерото Вая

Polluted areas in the region of Lake Vaya /
Организатор - СНЦ Зелена Странджа, Фондация Виа Понтика

Езерото Вая (Бургаското езеро) е най-голямото естествено езеро в България, разположено в землището на гр. Бургас и на миграционния път Via Pontica - една от най-важните станции при прелета на птиците по българското Черноморие. В района на езерото са установени 245 вида птици.
През последните няколко години Бургаското езеро възвръща славата си на един от най-богатите източници на риба у нас. Това до голяма степен се дължи на почистването на канала, свързващ езерото с морето, което пък позволява навлизането на големи количества морски кефал и други видове риба, които са предизвикателство за риболовните умения на местните рибари и източник на препитание за голяма част от тях.
За съжаление красивото и романтично езеро е силно замърсено от битови отпадъци, отпадни води, използването на опасни методи за риболов, горски и полски пожари.
Призоваме който има възможност да участва в почистване на 17 юли 2020 г.


Lake Vaya (Burgas Lake) is the largest natural lake in Bulgaria, located in the land of the city of Burgas and on the migration route Via Pontica - one of the most important stations for the flight of birds on the Bulgarian Black Sea coast. 245 species of birds have been identified in the area of the lake.
In the last few years, Lake Burgas has regained its fame as one of the richest sources of fish in Bulgaria. This is largely due to the cleaning of the canal connecting the lake with the sea, which in turn allows the entry of large quantities of sea mullet and other fish, which are a challenge to the fishing skills of local fishermen and a source of livelihood for many of them.
Unfortunately, the beautiful and romantic lake is heavily polluted by household waste, wastewater, the use of dangerous fishing methods, forest and field fires.
We would like to invite everyone who has the opportunity to participate in the cleaning on July 17, 2020.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2020-07-08

последна промяна(last update):2020-10-30
календар на събитията

ДокументиБюлетин