Замърсени места в района на Атанасовско езеро

Polluted areas in the region of Atanasovsko Lake /
Организатор - СНЦ Зелена Странджа, Фондация Виа Понтика

Атанасовското езеро е езеро, разположено в границите на Бургас, между кварталите Изгрев и Сарафово и западно от тях. То е част от Бургаския езерен комплекс и граничи на изток чрез Атанасовска коса, която представлява около 1 km дълга пясъчна коса с Черно море. Езерото е крайбрежно и предлага голямо разнообразие на растителния и животинския свят, като част от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са световно застрашени. Атанасовското езеро е свързано чрез множество канали с Черно море, посредством които се отводнява.
За съжаление красивото и романтично езеро е силно замърсено от битови отпадъци, особено в района на наблюдателницата за птици, край канала, който започва от района около бензиностанцията на Лукойл, до колелото в началото на комплекс Изгрев. Призоваме всеки, който има възможност да участва в почистване на 17 юли 2020 г.


Atanasovsko Lake is a lake located within the borders of Burgas, between the neighborhoods of Izgrev and Sarafovo and west of them. It is part of the Burgas lake complex and borders on the east through Atanasovska “kosa” (which is about 1 km long strip of sand) with the Black Sea. The lake is coastal and offers a great diversity of flora and fauna, some of which are protected by the Biodiversity Act and are globally endangered. Atanasovsko Lake is connected by numerous canals with the Black Sea, through which it is drained.
Unfortunately, the beautiful and romantic lake is heavily polluted with household waste, especially in the area of the bird observatory, along the canal, which starts from the area around the Lukoil gas station, to the round crossroad at the beginning of the Izgrev complex. We would like to invite everyone who has the opportunity to participate in the cleaning on July 17, 2020.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:
Уеб сайт: Замърсени места в района на Атанасовско езеро

публикувано на: 2020-07-08

последна промяна(last update):2020-10-30
календар на събитията

ДокументиБюлетин