Кампания за почистване районите около езерото Вая и Атанасовско езеро

Campaign for cleaning areas around Lake Vaya and Lake Atanasovsko /Организатор - Областна администрация Бургас

Замъсени места в района на езерото Вая
Езерото Вая (Бургаското езеро) е най-голямото естествено езеро в България, разположено в землището на гр. Бургас и на миграционния път Via Pontica - една от най-важните станции при прелета на птиците по българското Черноморие. В района на езерото са установени 245 вида птици.
През последните няколко години Бургаското езеро възвръща славата си на един от най-богатите източници на риба у нас. Това до голяма степен се дължи на почистването на канала, свързващ езерото с морето, което пък позволява навлизането на големи количества морски кефал и други видове риба, които са предизвикателство за риболовните умения на местните рибари и източник на препитание за голяма част от тях.
За съжаление красивото и романтично езеро е силно замърсено от битови отпадъци, отпадни води, използването на опасни методи за риболов, горски и полски пожари.
Призоваме който има възможност да участва в почистване на 17 юли 2020 г.

Замъсени места в района на Атанасовско езеро
Атанасовското езеро е езеро, разположено в границите на Бургас, между кварталите Изгрев и Сарафово и западно от тях. То е част от Бургаския езерен комплекс и граничи на изток чрез Атанасовска коса, която представлява около 1 km дълга пясъчна коса с Черно море. Езерото е крайбрежно и предлага голямо разнообразие на растителния и животинския свят, като част от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са световно застрашени. Атанасовското езеро е свързано чрез множество канали с Черно море, посредством които се отводнява.
За съжаление красивото и романтично езеро е силно замърсено от битови отпадъци, особено в района на наблюдателницата за птици, край канала, който започва от района около бензиностанцията на Лукойл, до колелото в началото на комплекс Изгрев. Призоваме всеки, който има възможност да участва в почистване на 17 юли 2020 г.Polluted areas in the region of Lake Vaya
Lake Vaya (Burgas Lake) is the largest natural lake in Bulgaria, located in the land of the city of Burgas and on the migration route Via Pontica - one of the most important stations for the flight of birds on the Bulgarian Black Sea coast. 245 species of birds have been identified in the area of the lake.
In the last few years, Lake Burgas has regained its fame as one of the richest sources of fish in Bulgaria. This is largely due to the cleaning of the canal connecting the lake with the sea, which in turn allows the entry of large quantities of sea mullet and other fish, which are a challenge to the fishing skills of local fishermen and a source of livelihood for many of them.
Unfortunately, the beautiful and romantic lake is heavily polluted by household waste, wastewater, the use of dangerous fishing methods, forest and field fires.
We would like to invite everyone who has the opportunity to participate in the cleaning on July 17, 2020.

Polluted areas in the region of Atanasovsko Lake
Atanasovsko Lake is a lake located within the borders of Burgas, between the neighborhoods of Izgrev and Sarafovo and west of them. It is part of the Burgas lake complex and borders on the east through Atanasovska “kosa” (which is about 1 km long strip of sand) with the Black Sea. The lake is coastal and offers a great diversity of flora and fauna, some of which are protected by the Biodiversity Act and are globally endangered. Atanasovsko Lake is connected by numerous canals with the Black Sea, through which it is drained.
Unfortunately, the beautiful and romantic lake is heavily polluted with household waste, especially in the area of the bird observatory, along the canal, which starts from the area around the Lukoil gas station, to the round crossroad at the beginning of the Izgrev complex. We would like to invite everyone who has the opportunity to participate in the cleaning on July 17, 2020.

Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон: 056894123
e-mail:

публикувано на: 2020-07-08
календар на събитията

ДокументиБюлетин