Замърсяване на устието на Ропотамо

Wastes in the area of the mouth of Ropotam river 2020 /
Организатор -

Почистване на устието на Ропотамо 2020
Ропотамо е името на резерват, който е разположен на около 50 километра от град Бургас. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти – лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо.
Скалните образувания, които могат да се видят в резерват Ропотамо са предимно крайбрежни – пясъчни дюни, скалисти брегове, стръмни, теросовидни брегове. В рамките на резервата се намира и Змийският остров – неголям скален остров в Черно море. В крайбрежните части на резервата могат да се наблюдават различни етапи от развитието на дюните.
Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. Статута на местността е сменен на народен парк през 1962 г. През следващите години екологичния баланс в рамките на парка е нарушен вследствие неконтролирането на туристическия поток.
Природата е замърсена, поради засиленото строителство. По този начин Ропотамо е превърната в най-застрашената защитена територия в България (според данни от сайта на община Приморско). За да бъде запазена природата на резервата от понататъчни увреждания през 1992 г. статутът на Ропотамо се променя на резерват със строг режим.
Областна администрация Бургас със съдействието на община Приморско и неправителствени организации започна лятна кампания за почистване на влажните зони около Бургас и на замърсените места по южното Черноморие.
Всички желаещи могат да се включат на 14.08.2020 г. при почистването на замърсените места около устието на река Ропотамо, община Приморско.


Cleaning of the mouth of Ropotam river 2020
Ropotamo is the name of the reserve, which is located about 50 kilometers from the city of Burgas. On the territory of the reserve there are many interesting and unique natural sites - the estuary of the river Ropotamo, the marsh Arkutino, longoz forests, which at this latitude are very rare, various rock phenomena, swamps, marshes and others. The reserve is part of the larger protected area Ramsar site Ropotamo.
The rock formations that can be seen in the Ropotamo reserve are mostly coastal - sand dunes, rocky shores, steep, terraced shores. Within the reserve is the Snake Island - a small rocky island in the Black Sea. Different stages of dune development can be observed in the coastal parts of the reserve.
The area around the Ropotamo River was declared as a reserve in 1940. The status of the area was changed to a national park in 1962. In the following years the ecological balance within the park was disturbed due to the uncontrolled flow of tourists.
Nature is polluted due to increased construction. In this way, Ropotamo has become the most endangered protected area in Bulgaria (according to data from the site of Primorsko municipality). In order to preserve the nature of the reserve from further damage in 1992, the status of Ropotamo was changed to a reserve with a strict regime.
District government Burgas with the support of Primorsko municipality and NGOS has launched a summer campaign to clean the wetlands around Burgas and the polluted areas on the southern Black Sea coast.
Anyone interested can join on 14.08.2020 in the cleaning of the polluted areas around the mouth of the river Ropotamo, Primorsko municipality.

Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2020-08-06
календар на събитията

ДокументиБюлетин