НАШЕТО МОРЕ Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ! НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН! ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!

OUR SEA IS OUR FUTURE! DO NOT BE INDIFFERENT! GET INVOLVED! /Организатор - Фондация Виа Понтика

Фондация „Виа Понтика“ има удоволствието да ви покани, да се включите в кампанията за намаляване на отпадъците, която се провежда с подкрепата на ЕС под надслов „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ“*.
Целта на кампанията е прилагане на мерки за намаляване на отпадъците, популяризирането им и повишаване осведомеността на жителите и гостите на гр. Бургас.
Кампанията за намаляване на отпадъците ще бъде с продължителност 8 дни (от 16.07.2021 г. до 23.07.2021 г. включително) и ще се проведе на плаж „Крайморие“ (кв. Крайморие, гр. Бургас) и на Бургаското езеро (Екопарк „Вая“).
Откриването на кампанията ще се състои на 16.07.2021 г. (петък) на плаж „Крайморие“ с организирането на ЕКО РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЦА.
ЕКО РАБОТИЛНИЦАТА ще се проведе на 16.07.2021 г. в часовете от 10:00 до 12:00 ч. и от 16:00 до 18:00 ч. и ще включва изработване на различни полезни и красиви предмети от отпадъци. При интерес еко работилницата ще работи по време на цялата кампания.
На 20.07.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ“ на река Чакърлийка, вливаща се в Бургаското езеро (Вая), ще бъде направено ПИЛОТНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в крайбрежната зона, носени от вливащите се в морето реки.
По време на целия период на кампанията в района на плаж „Крайморие„ ще бъде разположен ВРЕМЕНЕН ИНОВАТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, създаден с отпадъчни материали с цел повишаване на осведомеността. Около информационния център ще бъдат поставени атрактивни съоръжения за разделно събиране на отпадъци и тематични информационни табели. Всеки посетител на плажа ще има възможност да научи разбираемо поднесена информация за значимостта на проблема с морските отпадъци.

*Кампанията „НАШЕТО МОРЕ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ“ се провежда с финансовата подкрепа на ЕС по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – BSB552 RedMarLitter, Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.


The Via Pontica Foundation is pleased to invite you to join the EU-supported litter reduction campaign entitled “Our Sea – Our Future” *. The aim of the campaign is to implement measures to reduce waste, promote it and raise awareness of residents and guests of Burgas.

The waste reduction campaign will last 8 days (from 16.07.2021 to 23.07.2021 inclusive) and will be held on the beach “Kraimorie” (Kraimorie, Burgas) and on Lake Burgas (Ecopark “Vaya”).

The opening of the campaign will take place on 16.07.2021 (Friday) on the beach “Kraimorie” with the organization of ECO WORKSHOP FOR CHILDREN.

The ECO WORKSHOP will be held on 16.07.2021 in the hours from 10:00 to 12:00 and from 16:00 to 18:00 and will include the production of various useful and beautiful items from waste. If interested, the eco workshop will work during the whole campaign.
On 20.07.2021 (Tuesday) from 10:00 am in the Ecopark for Biodiversity and Alternative Tourism “VAYA” on the river Chakarliyka, flowing into the Burgas Lake (Vaya), a PILOT DEMONSTRATION IMPLEMENTATION OF WASTE REDUCTION MEASURES in the coastal zone, carried by rivers, flowing into the sea.
During the entire period of the campaign, a TEMPORARY INNOVATIVE INFORMATION CENTER, established with waste materials in order to raise awareness, will be located in the area of Kraimorie Beach.
Attractive facilities for separate waste collection and thematic information boards will be placed around the information center. Every visitor to the beach will have the opportunity to learn understandably presented information about the significance of the problem of marine litter.
OUR SEA IS OUR FUTURE! DO NOT BE INDIFFERENT! GET INVOLVED!
The campaign “OUR SEA – OUR FUTURE” is conducted with the financial support of the EU under the project “Innovative Techniques and Methods for Reducing Marine Litter in the Black Sea Coastal Areas”-BSB552 RedMarLitter, priority 2.2. “Awareness Raising and Joint Actions for Reducing River and Marine Litter”, Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2014-2020”.

Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: https://viapontica.org/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/bsb552-redmarlitter

публикувано на: 2021-07-16

последна промяна(last update):2021-07-16
календар на събитията

ДокументиБюлетин