Конкурс за проекти за 2021 г. -Световни дни на влажните зони 2022 г.

2021 Call for Projects -World Wetlands Days 2022 /Организатор -

За местни инициативи в 27 -те средиземноморски страни, които са договарящи страни по Рамсарската конвенция.
За изданието на Световния ден на влажните зони 2022 г. MedWet възобновява покана за проекти за финансова подкрепа на участниците в реализацията на анимацията (ите) за WWD.

През 2021 г. са финансирани 25 проекта. Новата покана за проекти ще даде възможност да се изберат 34 проекта на стойност до 250 евро, за да се осигури финансов тласък за тяхната анимация (и) за информация и образование в рамките на Световния ден на влажните зони.

От 1998 г. Рамсарската конвенция определя годишна тема и предоставя на организаторите на събития визуални материали на няколко езика: брошури, плакати, игри и т.н. За изданието през 2022 г. избраната тема е „Действие във влажните зони за хората и природата“.

Цели на поканата за проекти
Целите на тази покана за проекти са да се работи в посока
 Иницииране и/или улесняване на реализацията на анимации или средства за информация и образование за влажните зони в Средиземноморието;

 Повишаване на осведомеността на широката общественост за опазването на влажните зони в

Средиземноморие;
 Насърчаване на участниците да участват в събитие от глобално значение; и
 Създаване на мрежа от инициативи, въплъщаващи тези ценности в средиземноморския регион.

Контакти:

 to the MedWet Secretariat, contact: perroud@medwet.org;


For local initiatives in the 27 Mediterranean countries that are Contracting Parties to the Ramsar Convention
For the edition of World Wetlands Day 2022, MedWet is relaunching a call for projects to financially support the actors in the realization of animation(s) for WWD.

In 2021, 25 projects were funded. This new call for projects will make it possible to select 34 projects of up to 250 euros to provide a financial boost for their animation(s) of sensibilization and education within the framework of World Wetlands Day.

Since 1998, the Ramsar Convention has set an annual theme and provides event organizers with visual materials in several languages: brochures, posters, games, and so on. For the 2022 edition, the chosen theme is “Wetlands Action for People & Nature”.

Objectives of the call for projects

The objectives of this call for projects are to work towards

 Initiating and/or facilitating the realization of animations or tools for sensitization and

education about wetlands in the Mediterranean;

 Raising the awareness of the general public for the conservation of wetlands in the

Mediterranean;

 Encouraging actors to participate in an event of global importance; and

 Creating a network of initiatives embodying these values in the Mediterranean region.
Any candidates wishing to submit one application are invited to send their files in paperless format:

 to the MedWet Secretariat, contact: perroud@medwet.org; and

 to the Ramsar National Focal Point and CEPA Government Focal Point of their country

Each project leader can contact the MedWet Secretariat for information on the preparation of the application file if that would be helpful.
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2021-10-06

последна промяна(last update):2021-10-06
календар на събитията

ДокументиБюлетин