Kонкурс деца "Цветовете на моето Черно море"

Children Competition "The colors of my Black Sea" /Организатор - Център за млади таланти, гр.Бургас

Център за млади таланти, гр.Бургас
обявява конкурс на тема "Цветовете на моето Черно море"
Цели на конкурса:

Конкурсът се организира по повод международния ден на Черно море;
Целта му е да се привлече вниманието на бургаските деца и младежи към красотата на нашето море, но и да се акцентира върху глобалния проблем- замърсяването му с пластмасови отпадъци.

Условия за участие и регламент на конкурса:

Участници – деца от Бургас и региона на възраст от 7 до 19 години;


Категории:

1. Разказ

непубликуван до момента;
максимален обем – 1 печатна страница;
изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
официален език: български.
2. Плакат

рисунка, фотоколаж и др. изразни средства;
няма ограничени за използваните материали.
Възрастови групи:

В конкурса могат да участват деца и ученици в следните възрастови групи:

1-ва група - от 7 г. до 9 г.
2-ра група – от 10 г. до 13 г.
3-та група – от 14 г. до 19 г.
Кандидатстване:

Срок за изпращане на творбите: 31 октомври 2021 г. (включително)
Конкурсните творби се изпращат на имейл info@forbgkids.org или се носят на адрес гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4 (срещу Община Бургас) за Център за млади таланти.
Към всяка творба задължително се изпращат: три имена на участника; възраст; град, учебно заведение; актуални телефон и имейл адрес (в случай, че участникът е под 18 г., се посочват телефон и имейл на родител/настойник).
Източник на текста:http://www.forbgkids.org/

Center for young talents, Burgas
announces a competition on "The colors of my Black Sea"
Objectives of the competition:

The competition is organized on the occasion of the International Black Sea Day;
Its goal is to draw the attention of Burgas children and youth to the beauty of our sea, but also to focus on the global problem - its pollution with plastic waste.

Conditions for participation and regulations of the competition:

Participants - children from Burgas and the region aged 7 to 19 years;


Categories:
1. Story

unpublished so far;
maximum volume - 1 printed page;
formatting requirements: A4 format, font and size Times New Roman 12;
official language: Bulgarian.
2. Poster

drawing, photo collage, etc. means of expression;
there are no restrictions on the materials used.
Age groups:

Children and students in the following age groups can participate in the competition:

1st group - from 7 to 9 years
2nd group - from 10 to 13 years
3rd group - from 14 to 19 years
Application:

Deadline for submission of works: October 31, 2021 (inclusive)
The competition works are sent to the e-mail info@forbgkids.org or are sent to the address Burgas, 4 Atanas Sirekov Square (opposite the Municipality of Burgas) for the Center for Young Talents.
Each work must be sent: three names of the participant; age; city, school; current telephone and e-mail address (in case the participant is under 18, the telephone number and e-mail of a parent / guardian are indicated);
Source:http://www.forbgkids.org/
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@forbgkids.org
Уеб сайт: Kонкурс деца "Цветовете на моето Черно море"

публикувано на: 2021-10-26
календар на събитията

ДокументиБюлетин