Водолази чистят морското дъно в Международния ден на Черно море

Divers are going to clean the seabed on the International Black Sea Day /Организатор - Friends of the Sea Association

С изложба на открито, творчески конкурс и водолазна акция Бургас ще отбележи Международния ден на Черно море на 31 октомври. Атрактивната програма е с две локации Културен център “Морско казино“ и Моста.

Проявите, посветени на празника, стартираха по-рано този месец с конкурса за разказ, постер, рисунка или колаж на тема „Цветовете на моето Черно море“ на Фондация „Шанс за децата и природата на България“.

Целта на инициативата е да стимулира детското вдъхновение и въображение, и да ги насърчи да бъдат по-отговорни към морето. Участниците ще бъдат разпределени в следните възрастови категории: 7-9, 10-13 и 14-19 години. Повече информация за регламента на конкурса и къде желаещите могат да изпращат творбите си може да намерите тук: http://www.forbgkids.org/356/page.html

В програмата е включена и образователната изложба „Последна спирка – Черно море“ на Николай Бобчев. Жителите на Бургас ще имат удоволствието да я разгледат пред Културен център „Морско казино“ или интерактивно по градските информационни киоски /табла/. Тя ще ни запознае със замърсяването на Черно море и ще ни разкаже за епидемичното разпространение на пластмасовите отпадъци, а може би освен да ни информира, ще ни вдъхнови и мотивира да опазим природните дадености на нашето море. Изложбата ще може да разгледате в седмицата 25-31 октомври пред Културен център „Морско казино“, както и през целия месец декември.

На 31-ви октомври професионални водолази от Сдружение „Приятели на морето“ ще почистват дъното около Моста. Организаторите очакват и помощници. Проявата е част от проекта „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, който се изпълнява в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на България“, както и НПО „The Blue Army“, Исландия. Финансирането му е по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Международният ден на Черно море е добър повод да се замислим за вредите, които нанася човешкото въздействие и климатичните промени и рискът, на който излагат синята и зелената ни екосистеми. Тази година се отбелязват 25 години от подписването на Стратегическия план за Черно море и това е едно добро напомняне, че са нужни постоянни усилия за предотвратяване замърсяването от човешката дейност и вредните въздействия от климатичните изменения преди те да станат необратими.
Източник: https://www.zonaburgas.bg/

With open-air exhibition, creative competition and diving action, Burgas will celebrate the International Day of the Black Sea on October 31. The attractive program has two locations, Cultural Center "Sea Casino" and the Bridge.

The events dedicated to the holiday started earlier this month with the competition for a story, poster, drawing or collage on the theme "Colors of my Black Sea" of the Chance for Children and Nature of Bulgaria Foundation.

The aim of the initiative is to stimulate childrens inspiration and imagination, and to encourage them to be more responsible to the sea. Participants will be divided into the following age categories: 7-9, 10-13 and 14-19 years. More information about the rules of the competition and where those interested can send their works can be found here: http://www.forbgkids.org/356/page.html

The program also includes the educational exhibition "Last Stop - Black Sea" by Nikolay Bobchev. The residents of Burgas will have the pleasure to view it in front of the Cultural Center "Sea Casino" or interactively at the city information kiosks / boards /. It will introduce us to the pollution of the Black Sea and tell us about the epidemic spread of plastic waste, and perhaps in addition to informing us, it will inspire and motivate us to preserve the natural resources of our sea. You will be able to see the exhibition in the week of October 25-31 in front of the Cultural Center "Sea Casino", as well as throughout the month of December.

On October 31, professional divers from the Friends of the Sea Association will clean the bottom around the Bridge. The organizers are also expecting assistants. The event is part of the project "Implementation of measures to reduce marine litter in the Burgas Bay", which is implemented in partnership with the Foundation "Chance for Children and Nature of Bulgaria" and the NGO "The Blue Army", Iceland. Its funding is under the Program "Environmental Protection and Climate Change" of the EEA FM 2014-2021.

International Black Sea Day is a good occasion to reflect on the damage caused by human impact and climate change and the risk to which our blue and green ecosystems are exposed. This year marks the 25th anniversary of the signing of the Black Sea Strategic Plan, and it is a good reminder that continued efforts are needed to prevent human pollution and the harmful effects of climate change before they become irreversible.
Source: https://www.zonaburgas.bg/
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2021-10-26
календар на събитията

ДокументиБюлетин