Почистване в ПП Странджа

Cleaning action of Nature park Strandja /Организатор - ЕС За Земята

Тази година ЕС "За Земята" организира 24-то издание на ежегодните си почиствания и ще се състои на нетрадиционна локация - Природен парк Странджа.
Мястото на провеждане ще бъде местност Петрова нива, а от там ще правим обходи до други забележителности в околността. Ще имаме възможност да се насладим на великолепието на редките видове растения, намиращи се в района и на хладните води на река Младежка и река Велека.
За участие, моля да се регистрирате предварително:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfLtIFGHcn3asfGfS…/viewform
Доброволческата такса за участие е дарение, подкрепящо чистенията, в размер на 15лв. Храната за доброволците е осигурена за целия период на събитието. Спането е организирано на палаткови лагери, на поляни в областта Петрова нива.
Ще организираме транспорт от Бургас до началната точка при достатъчно заявили желание във формуляра за записване за споделен транспорт (бус), който ще заплатим заедно.
Можете да подкрепите почистването и чрез дарения:
- на банковата сметка на За Земята, като посочите основание за трансфера „Дарение за Почистване“ и ваш телефон или имейл за връзка.
Ето детайлите за банковите преводи:
Име: Екологично сдружение За Земята
Прокредит банк
София-1000, бул. Дондуков 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

Програма по дни:
29.04 Пристигане в местността Петрова нива, организиране на лагер, запознанство и почистване в района
30.04 Почистване в околността, лъчове към село Стоилово и местност Тракийски лагер, по поречието на река Велека и река Младежка
01.05 Преход към село Заберново и почистване
02.05 Довършване на почистването и натоварване на камион
Ако искате да се включите активно в подготовката и реализацията на събитието, можете да:
- се ангажирате с превоз на продукти, ръкавици и чували;
- помагате с набирането на средства за чистенето;
- пишете и публикувате информационни материали за иницитивата преди, по време на и след случването ѝ;
- бъдете официален фотограф на събитието;
- станете доброволец за закупуване и доставка на храна и материали до селата;
- снимате видео за Чистене 2022;
- бъдете готвач на групата (за цялото или част от времето).
За контакти и въпроси:
Ясмина Иванова тел. 0887271356 или на имейл jazzmina1410@gmail.com
Бъдете здрави и поддържайте душевната си чистота
Екипът на чистенето

This year, the nonprofit organization "Friends of the Earth Bulgaria" organizes the 24th edition of its annual clean-ups and will be held at a non-traditional location - Strandzha Nature Park.
The venue will be Petrova Niva area, and from there we will make tours to other places in the area. We will have the opportunity to enjoy the splendor of the rare species of plants located in the area and the cool waters of the Mladezhka and Veleka rivers.
???? To participate, please register in advance:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfLtIFGHcn3asfGfS…/viewform
???? The volunteer participation fee is a donation supporting the cleanings, amounting to BGN 15. Food for the volunteers is provided for the entire period of the event. The sleeping is organized on tent camps, on meadows in the Petrova Niva district.
We will organize transport from Burgas to the starting point with enough wishes in the registration form for shared transport (bus), which we will pay together.
You can also support the cleaning with donations:
These are the details for bank payment:
Ekologichno Sdruzhenie Za Zemiata
PK 325, Sofia 1000, Bulgaria
Procredit Bank
Sofia-1000, bul. Dondukov 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315

Program by days:
29.04 Arrival at the Petrova Niva area, organization of a camp, acquaintance and cleaning in the area
30.04 Cleaning in the area, rays to the village of Stoilovo and the Thracian camp area, along the Veleka and Mladezhka rivers
01.05 Hike to the village of Zabernovo and cleaning
02.05 Finishing the cleaning and loading the truck
???? If you want to be actively involved in the preparation and implementation of the event, you can:
engage in the transportation of products, gloves and bags
- to help raise funds for cleaning
- to write and publish information materials about the initiative before, during and after its occurrence
- to be the official photographer of the event
- become a volunteer for the purchase and delivery of food and materials to the villages
- shoot a video for Cleaning 2022
- to be the chef of the group (for all or part of the time)
For further questions, please contact
Yasmina Ivanova phone 0887271356 or email jazzmina1410@gmail.com
Be healthy and maintain your purity of mind
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: jazzmina1410@gmail.com

публикувано на: 2022-04-21

последна промяна(last update):2022-04-21
календар на събитията

ДокументиБюлетин