Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморски регион

Local and regional politics and initiatives for cooperation for reducing river and marine litter in the Black Sea region /Организатор - СНЦ Зелена Странджа

На 27.02.2019 г. в гр. Бургас ще се проведе информационна среща по проект: „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139, MARLENA

Тема: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморски регион

Място: Експозиционен център Флора, Морска градина Бургас
Час: 15:00

Срещата е насочена към стейкхолдърите и обществеността в област Бургас и цели да ги информира за проблемите със замърсяванията в реките, бреговете, защитени територии и привличането на съмишленици за опазване чистотата в Черноморски регион. Местни добри практики в област Бургас, основните замърсители в региона и трансгранични и транснационални инициативи за намаляване на отпадъците в басейна на Черно море ще бъдат представени по време на срещата. Акцент на срещата ще бъдат практики и инструменти за привличане на младите хора и обществеността за участие в кампании за почистване и повишаване на ангажираността им за по-чисти води и гори в Черноморски регион.


On 27th of February 2019 in the city of Burgas will be held information meeting in the frames of the project “Marine and river litter elimination new approach”, BSB 139, MARLENA.
Topic: Local and regional politics and initiatives for cooperation for reducing river and marine litter in the Black Sea region.
Venue: Exposition center Flora, Sea garden Burgas
Time: 15:00
The meeting will be focused towards stakeholders and public in Burgas region and aims to inform them about the problems with the pollution of rivers, coasts, protected areas. It will also attract associates for preservation of the clean Black sea region. Local good practices in Burgas region, main polluters in the region and cross-border and transnational initiatives to reduce waste in the Black Sea basin will be presented during the meeting. The main topic of the meeting will be practices and tools to attract young people and the public to participate in clean-up campaigns and increase their commitment to cleaner waters and forests in the Black Sea region.

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: 0888830066
e-mail: marlenablacksea@gmail.com
Уеб сайт: Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморски регион

публикувано на: 2019-02-19
календар на събитията

ДокументиБюлетин