III-та Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето

Third Ecological Conference /Организатор - Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас Катедра „Екология и опазване на околната среда” и ОБЩИНА БУРГАС

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
Катедра „Екология и опазване на околната среда” и
ОБЩИНА БУРГАС

В И К А Н Я Т

да участвате в IIIта Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Конференцията ще се проведе на 20-22 Март 2019 г. в Културен център „Морско казино” - гр. Бургас, зала „Георги Баев” с участие на ученици, студенти, учители и преподаватели.
Организира се със съдействието и подкрепата на

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ДЕВИН ЕАД, “ПОБЕДА” АД

В срок до 10 Март 2019 г., всички желаещи да участват в конференцията, да посетят

http://www.xn--e1asam.xn--90ae/conf19.html

и да попълнят и изпратят приложения формуляр за участие.

Рефератът/научното съобщение могат да бъдат в някое от следните
Тематични направления
• Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;
• Устойчиви и екологично чисти технологии;
• Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;
• Биогорива;
• Метеорология и хидрология;
• Спътников мониторинг върху околната среда;
• Защитени територии;
• Биологично разнообразие;
• Екологичен мониторинг;
• Мониторинг на храните;
• Управление на екологичните проекти;
• Екология на селското стопанство и промишлеността;
• Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
• Управление и рециклиране на отпадъци;
• Обработка на отпадъците (заводи, сметища)

УЧАСТИЕТО В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е БЕЗ ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Докладите трябва да бъдат предадени в деня на конференцията на електронен носител. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще се предоставя на желаещите.

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и награди.
За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка: Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 12/01.09.2016 г., учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ квалификационен кредит срещу такса от 20 лева.

Председател на
Организационния комитет
доц. д-р Александър Димитров
тел. 0888 886 448

Организационен секретар
Гл. ас. д-р Никола Тодоров
тел. 0886 05 45 23

University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas
Department of Ecology and Environmental Protection
BURGAS MUNICIPALITY

THE SUCCESS

to participate in the 3rd Environmental Conference "Let"s think ecologically about the future"

The conference will be held on 20-22 March 2019 in the Cultural Center "Sea Casino" - Burgas, Hall "Georgi Baev" with the participation of students, students, teachers and lecturers.
It is organized with the cooperation and support of

KRONOSPAN BULGARIA EOOD, DEVIN EAD, POBEDA AD

By March 10, 2019, everyone wishing to attend the conference to visit

http: //www.xn--e1asam.xn--90ae/conf19.html

and fill in and send the attached participation form.

The report / scientific message may be in one of the following
Thematic directions
• The role of cooperation in environmental protection;
• Sustainable and environmentally friendly technologies;
• Alternative energy sources to reduce dependence on fossil fuels;
• Biofuels;
• Meteorology and Hydrology;
• Satellite environmental monitoring;
• Protected Areas;
• Biodiversity;
• Environmental monitoring;
• Food monitoring;
• Management of environmental projects;
• Ecology of agriculture and industry;
• Ecotourism and the environmental impact of tourism;
• Waste management and recycling;
• Waste treatment (factories, landfills)

PARTICIPATION IN THE CONFERENCE WITHOUT JURISDICTION FEE

The reports must be delivered on the day of the conference in electronic form. They will be gathered in an electronic collection that will be provided to those who want it.

The best works will be honored. Students and students who have prepared and presented them will receive certificates and awards.
For graduates of secondary education, the diploma is equivalent to an excellent performance (Excellent 6) of a pre-admission student"s examination on a general subject. With this assessment, the students who have prepared the awarded works can take part in the "Ecology and Environmental Protection" (full-time or part-time training) or "Ecology and Environmental Management" (full-time) courses.

On the grounds of Art. 49, para. 3, item 2 and item 3 of Ordinance 12 / 01.09.2016, teachers, directors and other pedagogical specialists, assisting students in the preparation of their reports, receive a certificate for a 1 / a / qualification credit for a fee of BGN 20 .

Chairman of
Organizing Committee
Assoc. Prof. Dr. Alexander Dimitrov
tel. 0888 886 448

Organizational Secretary
Chief Assist. Prof. Nikola Todorov, PhD
0886 05 45 23
Публикувано от: Владимир Димитров

Данни за контакт

Tелефон: 0886 05 45 23
e-mail: ecoconference@btu.bg

публикувано на: 2019-03-20
календар на събитията

ДокументиБюлетин