Бургас позеленява в зелената седмица на ЕС

Burgas Goes Green - EU Green Week /Организатор -

Темата за Зелената седмица на ЕС за 2019 г. е прилагането на законодателството относно управлението на биологичните отпадъци. Фондация „Виа Понтика” съвместно с Община Бургас и Регионална инспекция по околната среда и водите, Бургас представят модел за управление на биологичните отпадъци и прилагането на екологичното законодателство, демонстрирайки стъпка по стъпка работата на системата, ползите и предизвикателствата. По време на открито събитие в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм "Вая", лектори, експерти, НПО и училища - учители, родители, деца ще се съберат, за да отговорят на темата в практиката. „Мога да компостирам, нали“ е интерактивна надпревара за показване как да изградите свой собствен компост и след това да посадите цветя, които ще живеят в почвата, създадена от биоотпадъците. На следващия ден е организирано посещение с отворени врати до депото за отпадъци където ще се представи целия цикъл на управление на отпадъците и ще се даде възможност на гражданите, експертите и широката общественост да разбират по-добре и по-активно да участват в цикъла на управление на отпадъците и биоотпадъците.

Burgas Goes Green - EU Green Week
In line with the 2019 theme of the EU Green Week the legislation implementation of Bio waste management is on the spotlight. "Via Pontica" Foundation together with Burgas Municipality and Regional Inspectorate of Environment and Water, Burgas demonstrates the management of bio waste and implementation of ecological legislation by presenting step by step the system performance, benefits and challenges. During an open-air event in Ecopark for biodiversity and alternative tourism "Vaya", lecturers, experts, NGOs and schools - teachers, parents, children gather to address the topic in practical approach. I can compost, can you? is an interactive competition for showing how to build your own compost and then bring a flower home that will live in the soil created by your bio waste. Next day open door visit to the Waste Depot shows the whole waste management cycle and allows citizens, experts and broad public to better understand and therefore participate in the waste management and bio waste cycle in particular.

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: Община Бургас, РИОСВ Бургас, Фондация Виа Понтика
e-mail: https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/burgas-goes-green-eu-green-week

публикувано на: 2019-05-13
календар на събитията

ДокументиБюлетин