Шестата Международна конференция с младежка сесия Екологично инженерство и опазване на околната среда ЕИООС‘2019

/Организатор - Университет Проф. д-рАсен Златаров и Института по Микробиология на БАН

От 5 до 7 юни 2019 г. Бургас ще бъде домакин на Шестата Международна конференция с младежка сесия Екологично инженерство и опазване на околната среда ЕИООС‘2019. Съорганизатори на конференцията са Университет Проф. д-рАсен Златаров и Института по Микробиология на БАН.
За пореден път утвърдени и млади изследователи от Франция, Италия, Белгия, Холандия, Португалия, Русия, Украйна, Латвия, Кипър, Грузия, Алжир и България си дават среща и представят своите най-нови резултати и постижения от изследователската си дейност в следните научни направления: Човек и биосфера; Биоразнообразие и екосистеми; Екологични биотехнологии; Космически технологии и мониторинг на околна среда; Екологичен мониторинг; Екологизация на селското и горското стопанство; ВЕИ и биогорива; Моделиране на екосистеми; Биоавтоматика и биоинформатика.
В дните на конференцията интересни данни ще бъдат представени относно биоразграждането на потенцални хигиенни целулозни отпадъци, генерирани по време на дългосрочни космически мисии, в т.ч. мисии до Марс и бази на Луната. Ще се обсъждат модерни биотехнологии за биоремедиация на околната среда, ролята на базидиомицети и техните ензими, включително и биоиновации в чистите технологии, като ключов подход за кръгова икономика на водни цикли. В отделна сесия ще бъдат обсъждани природните бедствия в българските гори и горските пожари в периода 2009-2018 г.
Актуални спътникови изображения ще позволят извършването на оценка и мониторинг на моментното състояние на растителността, водния индекс и други показатели на защитени зони в България, остров Ливингстън, Южни Шетландски острови в Антарктика и на Свалбард в Арктика.
Секцията по Възобновяема енергия и биогорива ще има за фокус приложимостта на хибридни ядрени реактори, продукцията на биометан в резултат на анаеробно разграждане на органични отпадъци и потенциала на анаеробните филаментозни гъби за получаване на биогорива. В отделна сесия - Микробни горивни клетки, ще бъдат представени най-новите данни по оценка на тяхната ефективност, както и редица технологични параметри свързани с тях. Ще бъдат обсъждани и възможностите на биоелектрохимичните технологии.
В организираната младежка научна сесия млади учени, студенти и докторанти от различни научни организации и университети у нас и чужбина, ще покажат своите умения да презентират и дискутират по важни и актуални за науката и обществото теми.
В тематично обособени постерни сесии ще бъдат представени и обсъждани най-новите научни и научно-приложни разработки в посочените по-горе направления. Създадените възможности за преки и непринудени дискусии и разговори с авторите ще бъдат основополагащи за генериране на нови идеи, партньорства и изследователски връзки.
Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас.


From 5 to 7 June 2019 Bourgas will host the Sixth International Conference with a Youth Session Environmental Engineering and Environmental Protection (EECOS 2019). Co-organizers of the conference are Prof. Dr. Assen Zlatarov University and the Institute of Microbiology at the Bulgarian Academy of Sciences.
Young researchers from France, Italy, Belgium, the Netherlands, Portugal, Russia, Ukraine, Latvia, Cyprus, Georgia, Algeria and Bulgaria meet and present their latest research results and achievements in the following scientific directions: Man and biosphere; Biodiversity and ecosystems; Ecological biotechnology; Space technologies and environmental monitoring; Environmental monitoring; Ecology of agriculture and forestry; RES and biofuels; Modeling of ecosystems, Bioinformatics and bioinformatics.
In the days of the conference interesting data will be presented on biodegradation of potential hygienic cellulose waste generated during long-term space missions, missions to Mars and bases of the moon. Modern bio-technologies for environmental bioremediation, the role of basidiomycetes and their enzymes, including bio-innovation in clean technologies, will be discussed as a key approach to circular water cycle economics. In a separate session will be discussed the natural disasters in the Bulgarian forests and forest fires in the period 2009-2018.
Current satellite imagery will allow assessment and monitoring of the current state of vegetation, water index and other indicators of protected areas in Bulgaria, Livingston Island, Southern Shetland Islands in Antarctica and Svalbard in the Arctic.
The Renewable Energy and Biofuels section will focus on the feasibility of hybrid nuclear reactors, biomethane production as a result of anaerobic digestion of organic waste and the potential of anaerobic filamentous fungi to produce biofuels. In a separate session - Microbial Fuel Cells, the latest data will be presented to evaluate their effectiveness, as well as a number of technological parameters related to them. The possibilities of bioelectrochemical technologies will also be discussed.
Young scientists, students and PhD students from different scientific organizations and universities in Bulgaria and abroad will demonstrate their skills to present and discuss important topics relevant to science and society in the organized youth scientific session.
In thematic poster sessions will be presented and discussed the latest scientific and applied research in the above mentioned directions. The opportunities created for direct and casual discussions and conversations with the authors will be fundamental to generating new ideas, partnerships, and research links.
The event is organized with the support of the Municipality of Burgas.

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-06-05
календар на събитията

ДокументиБюлетин