ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BSB552 RedMarLitter.

На 10 и 11 август 2021 се проведе финалната среща по проект BSB552 RedMarLitter. В срещата участва Милена Андонова- комуникационен мениджър по проект MARLENA.

 Спазвайки мерките за безопасност във връзка с COVID-19, срещата се осъществява в хибриден формат, като партньорите от Грузия се включиха онлайн заради въведените в края на месец юли противоепидемиологични мерки в Република България.

През първия ден партньорите представиха своите финални дейности по проекта и направиха представяне на постиженията на проект BSB552 RedMarLitter – действия, срокове и оценка на постигнатите в неговите рамки резултати по отношение на намаляването на замърсяването на Черноморския басейн.

Проектът допринесе за проучването на настоящото състояние на дефинирани целеви територии на Черно море и черноморския бряг, събиране на информация за източниците на замърсяване, количеството и състава на морските отпадъци и създаване на база данни, която обединява данни от всички страни-партньори по проекта.

Създадена е компютърна карта и иновативна онлайн платформа, която предоставя данни за теченията в Черно море и замърсяването с твърди отпадъци. Платформата е разработена така, че в нея да могат да бъдат добавяни данни както от научни организации, така и от отделни граждани, които са установили процеси на замърсяване.

Системата позволява проследяване на замърсяването с твърди отпадъци по един по-пълноценен и достъпен начин и ще подпомогне както научните изследвания в областта, така и доброволческата дейност по почистване.

Изпълнени са пилотни дейности за почистване на предварително определени райони от  морски отпадъци и е създаден Наръчник за управление на отпадъците в морска среда.

Приложени бяха политики за интеграция на обществото и по-специално на младите хора с различни култури и среди за насърчаване на опазването на Черно море и черноморския бряг, организирани бяха научни, информационни и образователни кампании, както на национално, така и на местно ниво под мотото:“Нашето море! Нашето бъдеще!“

На 11 август бяха представени резултатите от други проекти, насочени кум намаляване на морските отпадъци в Черноморски басейн.

 ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2021-08-12/
календар на събитията

ДокументиБюлетин